Služby

V problematike ochrany pred požiarmi poskytujeme nasledovné služby:

Preventivár požiarnej ochrany obce:

 1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
 2. školenie kontrolných skupín obce,
 3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Technika požiarnej ochrany:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Špecialista požiarnej ochrany:

 1. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 2. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 3. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 4. posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi,
 5. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

Inžinierska činnosť pri zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti stavieb,

Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi,

Predaj a montáž bezpečnostného značenia (samolepky, plast),

v zmysle ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Predaj, údržba a kontrola požiarnych uzáverov,

v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov (hasiace prístroje, hydranty, …):

 1. pravidelné kontroly hasiacich prístrojov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
 2. určovanie počtov, typov a stanovíšť hasiacich prístrojov,
 3. odborná inštalácia hasiacich prístrojov a ich označenie podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
 4. predaj nových certifikovaných prenosných aj pojazdných hasiacich prístrojov práškových, snehových, penových, vodných a plynových podľa STN EN3,
 5. pravidelne kontroly hydrantov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Ochrana ovzdušia – povoľovací proces:

 1. Územné konanie: Zabezpečenie vydania súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia (§ 17 ods. 1 písm. a ) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ), ktorý je záväzným stanoviskom pri územnom konaní. Napr. energetické zdroje znečisťovania ovzdušia – spaľovacie zariadenia (vykurovanie objektov). Technologické zdroje znečisťovania ovzdušia – napr. priemyselné výroby, chovy hospodárskych zvierat. Súhlas vydáva príslušný orgán ochrany ovzdušia (okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie),
 2. Stavebné povoľovanie: Zabezpečenie vydania súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia (§ 17 ods. 1 písm. a ) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ), ktorý je záväzným stanoviskom pri stavebnom konaní. Súhlas vydáva príslušný orgán ochrany ovzdušia (okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obec),
 3. Kolaudačné konanie: Zabezpečenie vydania súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia (§ 17 ods. 1 písm. a ) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ), ktorý je záväzným stanoviskom pri kolaudačnom konaní. Spracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (schválenie postupu výpočtu je nevyhnutým podkladom pre vydanie súhlasu ku kolaudácii stavby). Vypracovanie návrhu prevádzkovej evidencie (vrátane tlačív vypĺňaných do Národného emisného informačného systému – NEIS- platí len pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (podklad pre vydanie súhlasu ku kolaudácii). Vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany ovzdušia (podklad pre vydanie súhlasu ku kolaudácii),
 4. V prípade, že zdroj prípadne jeho zmeny nie sú povoľované cez stavebné konanie: Zabezpečenie vydania súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, príp. inštaláciu technologických celkov (§ 17 ods. 1 písm. c) resp. f ) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší), súvisiace dokumenty (prevádzková evidencia, prevádzkový poriadok).

Ochrana ovzdušia – prevádzka zdroja znečisťovania ovzdušia:

 1. Výpočty poplatku za znečisťovanie ovzdušia – každoročne,
 2. Aktualizácia dokumentov v oblasti ochrany ovzdušia – celoročne,
 3. Plnenie ďalších povinností v závislosti od druhu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Realizácia a predaj protipožiarnych upchávok